algemenevoorwaarden

Voeg je header hier toe

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 De gebruikte definities

Organisator: The Art of Drinks B.V. (KvK-nummer: 76599043);

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst sluit met Organisator om het Event bij te wonen;

Event: The Art of Drinks, georganiseerd door Organisator op de Evenementenlocatie;

Evenementenlocatie: ‘Gashouder’, Westergasfabriek in Amsterdam, dan wel een nader door Organisator aan te wijzen locatie.

Bezoekersvoorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator wat betreft het bijwonen van het Event;

Social Media: de aan de Website en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Organisator specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van Organisator geregistreerd zijn;

(Voor)verkoopadres:  een ten behoeve van de verkoop van Toegangsbewijzen voor het Event door Organisator ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online Toegangsbewijzen kunnen worden gekocht;

Toegangsbewijs: een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Organisator verstrekt, waaruit de bevoegdheid van Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service en/of administratiekosten;

Website: de website van Organisator “https://theartofdrinks.nl” en eventuele specifieke daaraan gelieerde Social Media accounts.

 

Artikel 2 De toepasselijkheid van deze Bezoekersvoorwaarden

2.1 Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Organisator en de Bezoeker, als ook op ieder bezoek van Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2.2 Organisator heeft het recht deze Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Organisator zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden.

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Bezoekersvoorwaarden niet aan.

2.5 Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketprovider van toepassing zijn.

 

Artikel 3 De totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot het Event en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Organisator en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website en/of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Organisator en/of derden gedane mededelingen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt bij Organisator of een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege Organisator tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of bij betreding van de Evenementenlocatie.

3.3 Het wettelijke herroepingsrecht waarbij de Bezoeker (indien deze als consument handelt), binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, de Overeenkomst mag ontbinden, is niet van toepassing.

 

 

Artikel 4 De voorwaarden verbonden aan de toegang

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs, een geldig (verkregen) Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van Organisator, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel en/of ander bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker jonger dan 18 jaar is, wordt de toegang tot het Event ontzegd, zonder dat Organisator gehouden is tot restitutie van de Toegangsprijs of eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker eenmalig toegang tot het Event en de Evenementenlocatie en verliest na het verlaten van de Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid.

4.3 Indien het Event door Organisator wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht of onvoorziene omstandigheden, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Event zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Event op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

4.4 Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. Organisator garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.5 Alleen aanschaf via Organisator of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Organisator ongeldig worden verklaard en/of Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door of vanwege Organisator worden ontzegd, wanneer blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van Organisator of van een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van dit artikel 4.

4.6 Op Bezoeker rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven.

4.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, handelsnamen en/of andere intellectuele eigendomsrechten van Organisator en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Organisator te schenden.

4.8 Organisator behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen.

 

Artikel 5  Het doorverkoopverbod van Toegangsbewijzen

5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Het is eveneens verboden het eventuele door Organisator gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.9 van deze Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Toegangsbewijs via TicketSwap [https://www.ticketswap.nl/] is van het voorgaande uitgezonderd.

5.2       Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Organisator gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het Event worden ontzegd en is de Bezoeker aan Organisator een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Organisator om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Event of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

 

Artikel 6 De beperking van de aansprakelijkheid van Organisator

6.1 Het bijwonen van het Event en het betreden van de Evenementenlocatie geschiedt op eigen risico van Bezoeker.

6.2 Organisator is niet dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, onrechtmatige daad, aansprakelijk voor:

– schade als gevolg van annulering, wijziging of verplaatsing van het Event;

– schade, uit welke hoofde dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Organisator en/of de door haar in het kader van het Event ingeschakelde ondergeschikten,  hulppersonen, derden en/of andere personen, tijdens of in verband met het Event, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Organisator;

– de wijze waarop aan Event, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven;

– verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Bezoeker;

– gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van Bezoeker. Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Event en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Organisator adviseert Bezoeker om zijn/haar gehoor tijdens het Event te beschermen;

– indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade. 

6.3 Voor zover in rechte komt vast te staan dat voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van het door Organisatie te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding nooit hoger zou (kunnen) zijn dan voor de door de Organisatie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering, waarbij geldt dat:

– de hoogte van het door Organisatie c.q. de verzekeraar van Organisatie te betalen bedrag nooit hoger kan zijn dan de Toegangsprijs, dus ook niet in het geval Bezoeker geen aanspraak kan maken op een uitkering van aansprakelijkheidsverzekeraar, waarbij geldt dat:

– Organisatie hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximum € 5.000,- in totaliteit. In alle gevallen blijft echter gelden dat Organisatie nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, gevolgschade en/of immateriële schade.

 

Artikel 7 In het geval van wijziging, annulering of verplaatsing van het Event geldt

7.1 Organisator is gerechtigd (onderdelen van) het Event te wijzigen, te annuleren of te verplaatsen. Bezoeker zal hierover via de Website en/of per email worden geïnformeerd. Organisator adviseert Bezoeker de Website en Social Media van Organisator goed in de gaten te houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Event zal daarop worden gepubliceerd. Organisator garandeert niet dat Bezoeker steeds tijdig van deze informatie op de hoogte is. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Toegangsprijs, in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. Voor het overige wordt verwezen naar artikel 4.3.

7.2 In geval of op grond van overheidsmaatregelen, kan Organisator op ieder moment (nadere) voorwaarden verbinden aan de toegang tot en/of deelname aan het Event en/of de locatie).

 

 

 

Artikel 8 (Huis)regels Evenementenlocatie

8.1 Tijdens het Event zijn eveneens de Huisregels van de Evenementenlocatie van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels gedragen. Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, kan de Bezoeker de toegang tot het Event worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.2 Organisator behoudt zich het recht voor om gedurende het Event geluids- en/of beeldopnamen te maken.

8.3 Door het Event te bezoeken stemt Bezoeker in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret door middel van al dan niet live uitgezonden en/of opgenomen audio en video display of andere vorm van distributie waaronder foto’s en andere huidige en/of toekomstige media technologieën. Deze instemming geldt voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet. Bezoeker doet – voor zover de wet dat toelaat – afstand van zijn/haar portretrecht. Organisator is te allen tijde gerechtigd om door of vanwege Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.4 Het is Bezoeker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen.

8.5 Op de Evenementenlocatie is roken slechts toegestaan in eventueel daarvoor aangewezen buitenruimte(n). Organisator garandeert niet dat het Event geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Event geeft Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van Bezoeker van het Event. De eventuele als gevolg van deze overtreding aan Organisator opgelegde boetes zullen op Bezoeker worden verhaald. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.

8.6 In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is Bezoeker gehouden:

– zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren); en/of

– inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen); en/of

– een detectiepoort te passeren; en/of

– zich te legitimeren.

De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Event worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.

8.7 Het is Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan om glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

8.8 Het is Bezoeker niet toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van Organisator en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.9 Consumptiebonnen- of munten zijn uitsluitend geldig gedurende het Event en kunnen door Bezoeker niet worden ingeruild. Organisator zal tijdens en na afloop van het Event nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.

 

Artikel 9 Vormen van overmacht

Organisator is niet aansprakelijk voor schade van Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, dreiging van terreur, terreur, staat van beleg, oproer, molest, brand, water- en rookschade, overstroming, extreme weersomstandigheden, sabotage, werk­staking, bedrijfsbezetting, storingen in de levering van energie en internet op de Evenementlocatie,  overheidsmaatregelen onder andere als gevolg van epidemie en/of pandemie en alle overige van de wil van Organisator onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Organisator het recht het Event te verschuiven naar een andere datum of het Event te annuleren.

 

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens

10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met Organisator kunnen persoonsgegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator verwerkt. Bij het sluiten van de Overeenkomst met Organisator geeft Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

10.2 Organisator is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de eigen verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisator zal de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG verwerken.

10.3 Organisator zal persoonsgegevens die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en tijdens het Event verkrijgt uitsluitend gebruiken voor levering van diensten zoals overeengekomen met Bezoeker. Behoudens instemming van Bezoeker dan wel in het geval van een gerechtvaardigd belang zal Organisator deze verkregen persoonsgegevens delen met derden.

 

Artikel 11 Rechts- en forumkeuze

11.1 Op de Overeenkomst, de Bezoekersvoorwaarden en alle rechtsverhoudingen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Organisator ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, onverminderd het recht van Organisator om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van Bezoeker is gelegen.

11.3 Indien de Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.